The Sci-Fi Christian – 9/28/13 “The Sci-Fi Christian: Firefly Flies Again and Other News” featuring Matt Anderson and Ben De Bono

The Sci-Fi Christian – 9/24/13 “The Sci-Fi Christian: Heaven on Earth” featuring Matt Anderson and Ben De Bono

The Sci-Fi Christian – 9/19/13 “The Sci-Fi Christian: Harry Potter Spinoffs and Other News” featuring Matt Anderson and Ben De Bono